درباره ما

درباره ما بیشتر بدانید!

کینو تجهیز kinotajhiz

فروشگاه البرز صنعت بختیاری در سال ۱۳۹۰ در استان البرز با برندهای زاگرس، اوگورترکیه و کلیماسان ترکیه شروع به فعالیت نمود و در سال ۱۳۹۱ قرارداد نمایندگی برند معتبر کینو  را دریافت نموده و به فعالیت خود ادامه داد.

گارانتی معتبر

خدمات پس از فروش

K
I
N
O
T
A
J
H
I
Z

تجلیل از شرکت صنایع سرد سبوح اصفهان (کینو) به عنوان واحد نمونه استاندارد استان اصفهان ، آبان ۱۴۰۲